Хто ми

Статут

Неофіційний переклад з англійської мови

Статут AMNESTY INTERNATIONAL, прийнятий на 29-ому засіданні Міжнародної ради, яке проходило в Анталії, Туреччина, 9-14 серпня 2009 року.

СТАТУТ AMNESTY INTERNATIONAL

відповідно до поправок, ухвалених на 29-их зборах Міжнародної ради, які проходили з 9 по 14 серпня 2009 року

БАЧЕННЯ ТА МІСІЯ

1.    Бачення AMNESTY INTERNATIONAL –це світ, у якому кожна людина користується усіма правами, закріпленими у Загальній декларації прав людини та інших міжнародних стандартах із прав людини.   Для досягнення цього бачення, місія AMNESTY INTERNATIONAL – провадити дослідження та дії, спрямовані на попередження та припинення серйозних порушень цих прав.

ЦІННОСТІ

2.    AMNESTY INTERNATIONAL складається з членів світової громади правозахисників, об’єднаних принципами міжнародної солідарності, ефективних дій на захист окремих жертв, глобального охоплення, універсальності та неподільності прав людини, неупередженості та незалежності, демократії та взаємної поваги.

МЕТОДИ

3.    AMNESTY INTERNATIONAL звертається до урядів, міжурядових організацій, збройних політичних угруповань, компаній та інших недержавних суб’єктів. AMNESTY INTERNATIONAL прагне виявляти порушення прав людини безпомилково, швидко та постійно. Систематично та неупереджено вона досліджує як окремі випадки порушення прав людини, так і системні порушення. Результати цих досліджень публікуються, члени організації, її прихильники та співробітники мобілізують громадськість для створення тиску на уряди та інші структури з метою припинення цих порушень. Крім роботи над конкретними порушеннями прав людини AMNESTY INTERNATIONAL закликає усі уряди до дотримання верховенства права і до ратифікації та імплементації стандартів з прав людини, веде широку просвітницьку діяльність у галузі прав людини, заохочує міжурядові організації, окремих людей, усі громадські органи підтримувати та поважати права людини.

ІНТЕГРОВАНИЙ СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН

4.    AMNESTY INTERNATIONAL постійно керується Інтегрованим стратегічним планом, розробленим на 6 років.

ОРГАНІЗАЦІЯ

5.    AMNESTY INTERNATIONAL є організацією, заснованою на міжнародному добровільному членстві, і до її складу входять секції, структури, міжнародні мережі, афілійовані групи та міжнародні члени.

6.    Найвищі повноваження щодо управління діяльністю AMNESTY INTERNATIONAL покладаються на Міжнародну раду. Основними функціями Міжнародної ради є:

(i) зосередження уваги на стратегії;

(ii) визначення бачення, місії та цінностей AMNESTY INTERNATIONAL;

(iii) прийняття Інтегрованого стратегічного плану AMNESTY INTERNATIONAL і, зокрема, її фінансової політики;

(iv) заснування систем, органів правління та делегування для руху, обрання членів до складу цих органів, контроль підзвітності цих органів та їхніх членів;

(v) оцінка діяльності руху відповідності затвердженим стратегіям та планам;

(vi) контроль підзвітності секцій, структур та інших органів.

7.    AMNESTY INTERNATIONAL має Міжнародний виконавчий комітет. Основна роль Міжнародного виконавчого комітету –лідерство та керівництво AMNESTY INTERNATIONAL в усьому світі. Функціями Міжнародного виконавчого комітету є:

(i) прийняття міжнародних рішень від імені AMNESTY INTERNATIONAL;

(ii) забезпечення розумної фінансової політики AMNESTY INTERNATIONAL, а також її систематичного виконання на усіх рівнях міжнародної організації;

(iii) забезпечення виконання Інтегрованого стратегічного плану;

(iv) внесення, за потреби, поправок до Інтегрованого стратегічного плану та інших рішень Міжнародної ради;

(v) забезпечення дотримання Статуту;

(vi) забезпечення розвитку кадрів;

(vii) забезпечення підзвітності секцій, структур та інших органів AMNESTY INTERNATIONAL у їхній діяльності шляхом надання звітів Міжнародній раді;

(viii) виконання інших функцій, покладених на нього Статутом.

8.    Повсякденне управління справами AMNESTY INTERNATIONAL здійснює Міжнародний Секретаріат на чолі з Генеральним секретарем під керівництвом Міжнародного виконавчого комітету.

9.    Штаб-квартира Міжнародного секретаріату знаходиться у Лондоні або в будь-якому іншому місці, згідно з рішенням Міжнародного виконавчого комітету, ратифікованим принаймні половиною секцій.

10.    Відповідальність за діяльність AMNESTY INTERNATIONAL у боротьбі з порушеннями прав людини у будь-якій країні або на будь-якій території, включно зі збором та оцінкою інформації, а також організацією делегацій, лежить на міжнародних органах управління організації, а не на секціях, групах або членах у відповідній країні або території.

СЕКЦІЇ

11.    Секцію AMNESTY INTERNATIONAL може бути створено у будь-якій країні, державі, території або регіоні зі згоди Міжнародного виконавчого комітету. Для того, аби бути визнаною у такій якості, секція має:

(i) до визнання продемонструвати свою здатність організовуватися та реалізовувати основні види діяльності AMNESTY INTERNATIONAL;

(ii) надати свій Статут на ухвалення Міжнародного виконавчого комітету;

(iii) вносити річний внесок у розмірі, встановленому Міжнародною радою;

(iv) бути зареєстрованою у якості секції у Міжнародному секретаріаті у відповідності з рішенням Міжнародного виконавчого комітету.

Секції не можуть опікуватися справами, які не відповідають затвердженим бачення та місії AMNESTY INTERNATIONAL. Міжнародний секретаріат веде облік секцій. Секції здійснюють діяльність у відповідності із засадничими принципами і методами AMNESTY INTERNATIONAL, а також з усіма Інтегрованими стратегічними планами, правилами роботи та рекомендаціями, що їх періодично приймає Міжнародна рада.

СТРУКТУРИ

12.    Структурою AMNESTY INTERNATIONAL є національний або регіональний орган, заснований Міжнародним виконавчим комітетом з метою поширення та впровадження бачення та місії руху. Мета структури – координувати затверджену програму правозахисної активності та зміцнювати власну національну чи регіональну організацію. Структура повинна складатися принаймні з правління та активних волонтерів, якщо інше не визначено Міжнародним виконавчим комітетом, та повинна відповідати всім іншим критеріям, визначеним Міжнародним виконавчим комітетом.

МІЖНАРОДНІ МЕРЕЖІ

13.    «Міжнародна мережа» AMNESTY INTERNATIONAL існує задля того, аби поширювати та впроваджувати бачення та місію руху, насамперед у зв’язку з окремою темою або ідентичністю.  Міжнародна мережа повинна відповідати наступним вимогам:

(i) мати у складі членів AMNESTY INTERNATIONAL, що належать принаймні до п’яти різних секцій та/або структур;

(ii) мати у складі членів AMNESTY INTERNATIONAL, що належать принаймні до двох програмних регіонів Міжнародного секретаріату;

(iii) засновуватися на спільності теми або ідентичності;

(iv) мати завдання, що відповідають Статуту та цінностям AMNESTY INTERNATIONAL;

(v) мати завдання, затверджені Міжнародним виконавчим комітетом;

(vi) мати формальне визнання та реєстрацію у Міжнародному виконавчому комітеті.

АФІЛІЙОВАНІ ГРУПИ

14.    За умови сплати річного внеску, розмір якого визначає Міжнародна рада, групи, що складаються не менш ніж з п’яти осіб, можуть стати філіями AMNESTY INTERNATIONAL або її секцій. Питання про те, чи може кожна окрема група вважатися або залишатися філією, вирішується Міжнародним виконавчим комітетом. Афілійована група опіки може брати під опіку тих в’язнів, котрих періодично передає їй Міжнародний секретаріат, і не може брати під опіку інших, якщо вона залишається у складі AMNESTY INTERNATIONAL. Групи не можуть брати під опіку в’язнів совісті, що утримуються у їх власній країні. Кожна секція має вести облік афілійованих груп AMNESTY INTERNATIONAL та надавати Міжнародному секретаріату їх список. Групи, що діють у країні, державі, території чи регіоні, де відсутня секція, повинні реєструватися у Міжнародному секретаріаті. Групи не можуть діяти в питаннях, що не відповідають сформульованим цілі та завданню AMNESTY INTERNATIONAL. Групи мають діяти відповідно до засадничих принципів та методів AMNESTY INTERNATIONAL, а також до всіх Інтегрованих стратегічних планів, правил роботи та рекомендацій, що їх періодично приймає Міжнародна рада.

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЧЛЕНСТВО

15.     Індивідуальним членом AMNESTY INTERNATIONAL є кожна особа, котра докладає зусиль до реалізації місії AMNESTY INTERNATIONAL, котра діє  згідно з цінностями та політиками AMNESTY INTERNATIONAL, і котра отримала визнання та зареєстрована як член секцією, структурою або групою чи структурним підрозділом AMNESTY INTERNATIONAL на підставі сплати річних членських внесків або звільнення від їх сплати. Особи, котрі проживають у країнах, державах, на територіях, або в регіонах, де відсутня секція або структура, та котрі не мають членства у жодній групі чи структурному підрозділі, можуть на підставі сплати до Міжнародного секретаріату вступного внеску, що визначений Міжнародним виконавчим комітетом, стати міжнародними членами AMNESTY INTERNATIONAL. У країнах, де існує секція чи структура, особи можуть ставати міжнародними членами AMNESTY INTERNATIONAL зі згоди секції чи структури та Міжнародного виконавчого комітету. Міжнародний Секретаріат вестиме реєстр таких міжнародних членів.

МІЖНАРОДНА РАДА

16.    Міжнародна рада складається із членів Міжнародного виконавчого комітету і представників секцій, структур, та міжнародного членства AMNESTY INTERNATIONAL, як вказано в другому параграфі Статті 15, та скликається не менш, як раз на два роки; дату засідань визначає Міжнародний виконавчий комітет. Право голосу у Міжнародній раді мають лише представники секцій, структур, та міжнародного членства.

16a.    Міжнародне членство має право призначати одного представника до Міжнародної ради. Також, вони можуть призначати:

більше 250 міжнародних членів              1 представника

більше 2500 міжнародних членів            2 представників

більше 15000 міжнародних членів          3 представників

більше 40000 міжнародних членів          4 представників

більше 80000 міжнародних членів          5 представників

17.    Кожна секція має право призначати одного представника до Міжнародної ради. Також, секція може призначати:

більше 250 членів             1 представника

більше 2500 членів           2 представників

більше 15000 членів         3 представників

більше 40000 членів         4 представників

більше 80000 членів         5 представників

або, по рішенню секції:

10 – 49 груп:                     1 представник

50 – 99 груп:                     2 представників

100 – 199 груп:                 3 представників

200 – 399 груп:                 4 представників

400 груп і більше:             5 представників

Тільки ті секції можуть мати право голосу на Міжнародній раді, які повністю заплатили річні внески за минулі два фінансові роки у розмірі, встановленому Міжнародною радою. Міжнародна рада може скасувати цю вимогу частково чи повністю. У випадку ненадання секцією стандартизованого фінансового звіту Міжнародному секретаріатові впродовж трьох місяців після закінчення строку його подання по двом останнім термінам здачі звітності, секція не має права на голосування у Міжнародній раді. Міжнародна рада може скасувати цю вимогу частково чи повністю.

18.    Міжнародний виконавчий комітет може запросити делегатів від міжнародних мереж та інших осіб на Міжнародну раду у якості учасників без права голосу.

19.    Якщо секція чи структура не може взяти участі у засіданні Міжнародної ради, вона має право призначити особу або осіб для голосування за дорученням від її імені; секція, яка представлена у Міжнародній раді меншою кількістю представників, ніж має на це право згідно Статті 17 цього документу, може дати інструкції своєму представникові або представникам голосувати за максимальну кількість голосів, що належать їй у відповідності до Статті 17 цього документу.

20.    Міжнародний секретаріат має бути сповіщеним про очікувану кількість представників і про призначення довірених осіб для участі у засіданні Міжнародної ради не пізніше, ніж за місяць до запланованого засідання. Міжнародний виконавчий комітет може скасувати цю вимогу.

21.    Для кворуму необхідна участь представників та довірених осіб, які становлять у сукупності не менше чверті усіх секцій і структур, які мають право на представництво.

22.    Головуючий Міжнародної ради та його/її заступник обирається на попередньому засіданні Міжнародної ради. Головуючий, або, за його/її відсутності, його/її заступник, керує засіданням Міжнародної ради. У разі відсутності Голови та його/її заступника, засідання відкриває Голова Міжнародного виконавчого комітету, або інша особа, призначена Міжнародним виконавчим комітетом, після чого Міжнародна рада обирає Голову. Згодом обраний Голова або інша особа, яку може призначити Голова, очолює засідання Міжнародної ради.

23.    Якщо у Статуті не обумовлено інакше, Міжнародна рада приймає рішення шляхом голосування простою більшістю. За рівності голосів, голос Голови Міжнародної ради є визначальним.

24.    Засідання Міжнародної ради скликаються Міжнародним секретаріатом за оповіщення усіх секцій та структур не менш, ніж як за 90 днів до призначеної дати.

25.    Голова Міжнародного виконавчого комітету скликає надзвичайне засідання Міжнародної ради на вимогу Комітету або не менш як третини усіх секцій та структур, надаючи письмове оповіщення про це усім секціям та структурам не пізніше як за 21 день до призначеного засідання.

26.    Міжнародна рада обирає Скарбника із членів Міжнародного виконавчого комітету.

27.    Порядок денний засідань Міжнародної ради випрацьовується Міжнародним секретаріатом під керівництвом Голови Міжнародного виконавчого комітету.

МІЖНАРОДНИЙ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

28.    Міжнародний виконавчий комітет складається зі Скарбника та восьми звичайних членів, які є індивідуальними чи міжнародними членами AMNESTY INTERNATIONAL. Звичайні члени та Скарбник обираються Міжнародною радою. До звичайних членів Комітету може бути обраний лише один член будь-якої секції, структури чи афілійованої групи, або міжнародний член AMNESTY INTERNATIONAL, який добровільно мешкає у тій країні, державі, території чи регіоні, де відсутня секція чи структура. Якщо такий член вже отримав кількість голосів, достатню для обрання, то голоси, подані за інших членів цієї секції, структури, чи афілійованої групи, або за міжнародних членів, котрі проживають в цій країні, державі або території, не враховуються.

29.    Засідання Міжнародного виконавчого комітету провадяться не менш ніж два рази на рік, в місці, яке визначається Міжнародним виконавчим комітетом.

30.    Члени Міжнародного виконавчого комітету, включаючи Міжнародного Скарбника, обіймають свою посаду впродовж чотирьох років і можуть переобиратися не більш ніж один раз. Їхній термін роботи починається і закінчується по закритті засідання Міжнародної ради.

31.    Комітет може кооптувати не більше двох додаткових членів, які обійматимуть свою посаду до кінця роботи наступного засідання Міжнародної ради; ті, кого кооптували раніше, можуть кооптуватися ще один раз. Кооптовані члени не мають права голосу.

32.    У випадку появи вакансій у Комітеті, Комітет може кооптувати членів, з тим, аби заповнити вакансії до наступного засідання Міжнародної ради, яка потім обирає членів, необхідних для заміщення членів (чи їх кооптованих заступників), які завершують свій термін роботи, і для заповнення вакансій на посади з дворічним терміном.

33.    Якщо член Комітету не може взяти участі у засіданні, він має право призначити собі заступника.

34.    Раз на рік Комітет призначає одного зі своїх членів на посаду Голови.

35.    Голова може, або, на вимогу більшості Комітету, повинен, скликати засідання Комітету.

36.    Для кворуму необхідно не менше п’яти членів Комітету або їх заступників.

37.    Порядок денний засідання Комітету готує Міжнародний секретаріат під керівництвом Голови.

38.    Комітет може розробляти правила ведення справ AMNESTY INTERNATIONAL і процедур, яких має дотримуватися Міжнародна рада. Комітет може вживати такі кроки, які вважає за доречне для заснування та підтримки системи дієвих комітетів, включно з постійними комітетами, структурами-посередниками, або іншими зібраннями, задля виконання власних функцій.

МІЖНАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

39.    Міжнародний виконавчий комітет уповноважений призначати Генерального секретаря, відповідального перед керівництвом Комітету за керівництво справами AMNESTY INTERNATIONAL і за виконання рішень Міжнародної ради.

40.    Для ефективного ведення справ AMNESTY INTERNATIONAL Генеральний секретар має право, у тісній співпраці з Міжнародним виконавчим комітетом, призначати старших співробітників та може мірою потреби призначати всіх інших співробітників.

41.    У випадку відсутності або хвороби Генерального секретаря або вакансії на цій посаді, Голова Міжнародного виконавчого комітету, після консультації з членами Комітету, призначає виконуючого обов’язки Генерального секретаря на період до наступного засідання Комітету.

42.    Генеральний секретар або виконуючий обов’язки Генерального секретаря і ті члени Міжнародного секретаріату, присутність яких є необхідною, на думку Голови Міжнародного виконавчого комітету, беруть участь у засіданнях Міжнародного виконавчого комітету, на яких вони можуть виступати, але не мають права голосу.

43.    Існує Міжнародний комітет по відбору кандидатів, що підпорядковується Міжнародній раді.

44.    Міжнародний Комітет по відбору кандидатів функціонує у відповідності з його мандатом і функціями та обов’язками, наданими йому Статутом, положеннями Міжнародної ради та рішеннями Міжнародної ради.

ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА

45.  Членство або асоціативний зв’язок з AMNESTY INTERNATIONAL можуть бути припинені шляхом письмової заяви.

46.    Міжнародний виконавчий комітет може накласти санкції (у вигляді попередження, втручання, тимчасового призупинення діяльності, постійного виключення або закриття) по відношенню до будь-якої секції, структури, міжнародної мережі, афілійованої групи чи міжнародного члена, якщо, на думку Комітету, дії цієї секції, структури, міжнародної мережі, афілійованої групи чи міжнародного члена не відповідають цілі, завданням, засадничим принципам і методам, визначеним у Статтях 1, 2 і 3, або якщо вони не організують і не підтримують основні види діяльності AMNESTY INTERNATIONAL, або не дотримуються якогось із положень цього Статуту та шкодять репутації, цілісності або діяльності AMNESTY INTERNATIONAL.  Жодна з цих санкцій не накладається до того, як секція, структура, міжнародна мережа, група чи структурний підрозділ, або міжнародний член, по відношенню до яких такі санкції передбачаються, не повідомлені письмово про причини їх накладення. У випадку розгляду санкції щодо закриття секції, всі інші секції необхідно так само поінформувати перед вжиттям таких заходів. У випадку закриття або постійного виключення відповідній секції, структурі, міжнародній мережі, групі чи структурному підрозділу, або міжнародному члену надається можливість викласти свою позицію Міжнародному виконавчому комітету протягом шести місяців до накладення відповідної санкції.  Після прийняття Міжнародним виконавчим комітетом рішення про накладення тієї чи іншої санкції по відношенню до будь-якої секції, структури, міжнародної мережі, групи чи структурного підрозділу, або міжнародного члена, зацікавлена сторона може подати апеляцію Апеляційній комісії з членства. Ця комісія складається з п’яти членів і двох запасних членів, які обираються Міжнародною радою у такий самий спосіб і за таких самих умов, які передбачені Статтею 28 щодо Міжнародного виконавчого комітету.  Впродовж періоду тимчасового призупинення діяльності або після затвердження рішення про закриття чи постійне виключення, секція, структура, міжнародна мережа, афілійована група або міжнародний член не можуть представляти чи користуватися іменем організації AMNESTY INTERNATIONAL.

 ФІНАНСИ

47.    Аудитор, якого призначає Міжнародна рада, щорічно перевіряє рахунки AMNESTY INTERNATIONAL, підготовлені для звітності Міжнародним секретаріатом і надані Міжнародному виконавчому комітету та Міжнародній раді.

48.    Жодну частину доходів чи майна AMNESTY INTERNATIONAL не може бути прямим чи непрямим чином виплачено або переведено будь-якому із членів організації в якості дивіденда, подарунка, поділу майна, премії чи доходу у будь-якій іншій формі, крім як у формі обґрунтованої і відповідної компенсації за надання послуг.

ПОПРАВКИ ДО СТАТУТУ

49.    Міжнародна рада може внести поправки до Статуту, за умови, що за них проголосує не менш двох третин голосів. Пропозиції про внесення поправок можуть походити від Міжнародного виконавчого комітету або від секцій чи структур. Пропозиції про поправки мають бути надані не пізніше, аніж за сім місяців до наміченого засідання Міжнародної ради; винесення поправок на розгляд Міжнародної ради має бути підтримане у письмовій формі принаймні п’ятьма секціями. Запропоновані поправки до Статуту сповіщаються Міжнародним секретаріатом в усі секції та структури, а також членам Міжнародного виконавчого комітету..